ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHON 2021) “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHON 2021) “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเผยแพร่องคความรู้สู่สังคม ในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม
(นำเสนอในรูปแบบออนไลน์)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่  http://techcon.siamtechu.net/2021/ ตั้งแต่วันนี้จนถึง
15 เมษายน 2564