ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 …

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรม
การศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564  สามารถ
ส่งผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดเลือกดังกล่าว ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 และสามารถดูลายละเอียดการส่งได้ที่
แบบฟอร์มแบบตอบรับการสมัคร