ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ระหว่าง 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา
ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัย
และนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่การส้รางเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน” ในระหว่าง 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรม
สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายร่วมมือด้านการวิจัย

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติฯ และนำเสนอผลงานวิจัย กำหนดส่งตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 พฤษภาคม 2564 สามารถ
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://ranc.research.swu.ac.th/#/