ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

:: พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
:: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ.2551
:: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กองทุนวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2557
:: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยื พ.ศ. 2561
:: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน พ.ศ. 2557
:: ประกาศค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเพื่ออ่านและประเมินผลงานวิจัย
:: การบริหารจัดการอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2561
:: หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
:: นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 2562
:: หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัล