สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น.ผ่านระบบออนไลน์..

สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2564
ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น.ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูน
ทักษะในการจัดทำกรณีศึกษาให้กับอาจารย์ของสถาบันการศึกษา ไปสู่การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นหลักเพื่อดำเนิน
การเผยแพร่กรณีศึกษาที่อาจารย์ของสถาบันการศึกษาจัดทำขึ้น และเป็นโอกาสที่ดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ
และต่างประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2021/