สวพ. ขอเชิญนักวิจัย มรส. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงาน ได้บริการวิชาการแก่ชุมชนในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม cisco webx…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงาน ได้บริการวิชาการแก่ชุมชนในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมผดุงชาติ ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม cisco webxโดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เจ้าของเพจเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน มาเป็น
วิทยากร

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม โดยตอบรับเข้าร่วมประชุม มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ทางระบบ
E-document หรือ E-mail : ird.sru@gmail.com ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
:: กำหนดการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
:: แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ