สถาบันวิจัยฯ มรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุดอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน

………..ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัย
ของบุคลากรให้สามารถทำการวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

……….ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ
วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้
……….๑.จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม อย่างละ ๕ ชุด (กรณีชุดโครงการวิจัย
ประกอบด้วย ๑) ข้อเสนอของชุดโครงการวิจัย ๑ ฉบับ .๒)ข้อเสนอของโครงการวิจัยย่อย อย่างละ ๑ ฉบับ)
……….๒.จัดส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย โดยบันทึกเป็นแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น
……….๓.คณะต้นสังกัดรวบรวมเอกสารลำดับที่ ๑ และ ๒ ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
……….๔.ดาวโหลดเอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่าน QR Code หรือ ลิ้งค์
http://research.sru.ac.th/th/download.html หรือ http://research.sru.ac.th/2020/09/30/capital-income-64/
……….๕.นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุน จัดเตรียม power point เพื่อนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิในวันจันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๖๓

เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน ประกอบด้วย
………..:: บันทึกประชาสัมพันธ์
………..:: ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน
………..:: ประกาศประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2564 -2566
………..:: แนวทางการกำหนดประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2564 -2566
………..:: แผนการดำเนินงาน การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
………..:: template-full-proposal