รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

                  ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
                 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอนำส่งรายละเอียดประกอบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป้าหมายที่ ๓  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
:: ประชาสัมพันธ์ทุนแผ่นดิน 2563 เป้าหมาย 3
:: แบบฟอร์มข้อเสนอสำหรับโครงการเป้าหมาย 4
:: แบบฟอร์มข้อเสนอสำหรับโครงการเป้าหมาย 1 – 3
:: แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
:: ร่าง ต้นไม้ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
:: มาตรฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
:: แบบเสนอแผนบูรณาการ