ขอเชิญทุกท่าน “ชม” และ “แชร์” “สื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ในยุค New Normal” (เวอร์ชั่นภาษาไทย)

👉 สื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
https://www.youtube.com/watch?v=9F5BKl-4dwA
👉 สื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชนจังหวัดระนอง
https://www.youtube.com/watch?v=OY8hh5Hpq2g
👉 สื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชนจังหวัดชุมพร
https://www.youtube.com/watch?v=RbzkGdvJbCo

ผลงานสื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เศรษฐกิจชุมชนฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัย เรื่อง “การสำรวจการปรับตัวของ
ชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือด้านงานวิจัยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ ชุด/แผนงานวิจัย เรื่อง “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับผิดชอบพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ภายใต้วัตถุ
ประสงค์ คือ เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ชีวิต การปรับตัว การเรียนรู้ และความคิดเห็นของประชาชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้ (สื่อ) ในการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการวางมาตรการป้องกันร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ผลการศึกษาของโครงการวิจัยดังกล่าวได้บรรลุครบตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มทักษะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายงานวิจัยเชิงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดอีกด้วย