ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8” วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

…..บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนา
บุคลากร นักวิชาการและนักศึกษา ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น การนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย จึงเป็นส่วนสำคัญและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษาใน
สาขาต่างๆ อีกทั้ง งานวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทำวิจัยของ รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตศึกษาและงานวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดโครงการ
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8” ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง
“การพลิกโฉมการจัดการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล” โดยมี ศ.ดร.ระพีพพันธ์ ปิตาคะโส เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมี
การนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยของบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษา แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้
1) ด้านการศึกษา 2) ด้านสังคมศาสตร์และการเมืองการปกครอง 3) ด้านบริหารธุรกิจ และ 4) ด้านการจัดการความรู้จากงาน
ประจำสู่งานวิจัย (R2R)

…..ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุก
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษในการประชุม
สัมมนาวิชาการระดับชาติฯ  ด้วยการส่งผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้า บทความพร้องไฟล์ใส่แผ่น CD 1 ชุด พร้อมแนบ
แบบแสดงความจำนง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางอีเมล sskru.journal@gmail.com หรือดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ https://sites.google.com/view/sskruconference7