โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิชัยอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้
ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการ
เครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการองค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 สำหรับข้าราชการพนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึก
อบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ สำหรับผลการพิจารณา
คัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง
e-mail address ของผู้สมัคร ทั้งนี้
ได้มอบหมายให้นางเพ็ญแก้ว พิมาน และนางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 081-3705557
e-mail address : ird_center@hotmail.com

กำหนดการสำคัญ
25 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 รับสมัคร
12 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลการรับสมัคร ทาง E-mail
12-16 มีนาคม 2561 เข้ารับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับ การฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

[ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง]