1657109
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
116
230
425
1657109

[  SRU Research Information System ]


   

       

R-database System 


 

Internattional conference On Education...
  25-07-2559   Internattional conference On Education...
 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...
  13-07-2559   ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...
 
ด่วน รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  13-07-2559   ด่วน รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเสริมทักษะนักจัดการข้อมูลเพื่อการนำใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม  2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม...
  11-07-2559   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเสริมทักษะนักจัดการข้อมูลเพื่อการนำใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม...
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
  05-07-2559   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
 
ยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559 สกว. เป็นองค์กรอิสระของรัฐ อยู่ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี...
  28-06-2559   ยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559 สกว. เป็นองค์กรอิสระของรัฐ อยู่ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี...
 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม 1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา...
  28-06-2559   จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม 1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา...
 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 2559 รายละเอียด...
  28-06-2559   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 2559 รายละเอียด...
 
อ่านทั้งหมด...