SWF file not found. Please check the path.

   

467783
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
30
366
1525
467783


 

 


 

 

       หมายเหตุ  - คิดเกณฑ์ขั้นต่ำ paper ละ 0.25 คะแนน

                        - หน่วยงานใดได้มีการตีพิมพ์ให้รายงานมาที่สถาบันวิจัยทุกครั้ง เพื่อ update ข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง

 

     SRU-Research Center System [ SRU-RCS ] -under construcion -


                      

   R-policy         R-clinic        R-database       R-DSS     R-information     R-fund


 

คณะกรรมการ สาขาการศึกษาร่วมกับ วช. จัดเสวนาเรื่อง «มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา» รุ่นที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี..
  27-01-2557   คณะกรรมการ สาขาการศึกษาร่วมกับ วช. จัดเสวนาเรื่อง «มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา» รุ่นที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี..
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรืธานีสามารถสนอง..
  27-01-2557   สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรืธานีสามารถสนอง..
 
กิจกรรม Research Express 2014 เป็นกิจกรรมให้บริการทางการวิจัยของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. ซึมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเล็งเห็นความสำคัญ จึงจัด.......
  27-01-2557   กิจกรรม Research Express 2014 เป็นกิจกรรมให้บริการทางการวิจัยของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. ซึมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเล็งเห็นความสำคัญ จึงจัด.......
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9
  25-11-2556   การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9
 
อ่านทั้งหมด...