SWF file not found. Please check the path.

   

651061
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
3144
11799
38769
651061


 

 

     SRU-Research Center System [ SRU-RCS ] -under construcion -


                      

   R-policy         R-clinic        R-database       R-DSS     R-information     R-fund


 

ประกาศ รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2559
  19-08-2557   ประกาศ รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2559
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. มุ่งพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรนำทีมงานเข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำ
  25-07-2557   สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. มุ่งพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรนำทีมงานเข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 
สวจ. ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล” ณ มรภ.ภูเก็ต
  16-05-2557   สวจ. ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล” ณ มรภ.ภูเก็ต
 
คณะกรรมการ สาขาการศึกษาร่วมกับ วช. จัดเสวนาเรื่อง «มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา» รุ่นที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี..
  27-01-2557   คณะกรรมการ สาขาการศึกษาร่วมกับ วช. จัดเสวนาเรื่อง «มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา» รุ่นที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี..
 
อ่านทั้งหมด...