เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนวิจัย


Download275
Stock
File Size1.01 MB
Create DateMay 17, 2017
Download

::: เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

 

1. บันทึกขอความขอทำสัญญา พร้อมทั้งเบิกเงินงวดที่ 1    1  ใบ
2. ใบขอรับทุน   1  ใบ
3. ใบสำคัญรับเงิน + สำเนาบัตรประชาชน นักวิจัย   1   ชุด
4. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (ทุนแผ่นดิน, กองทุนวิจัยฯ, วิจัยสถาบัน)   3 ชุด
5. สัญญาค้ำประกัน    3  ชุด
6. ข้อเสนอโครงการวิจัย   3  ชุด
7. ข้อตกลงการรับทุน        3    ชุด
8. แบบแจ้งข้อมูลรับเงิน KTB + สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย (เฉพาะทุนแผ่นดินเท่านั้น)   1  ชุด
9. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน นักวิจัย   3  ชุด
10. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน  ผู้ค้ำ    3   ชุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *