กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ Website และ Mobile Application ภายใต้ชื่อ “Green Digital Library” สำหรับการให้บริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E.Book) แก่เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าได้ง่าย ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่

Read more

ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ประกอบด้วย 1.  ปริญญาเอก 3 ทุน 2. ทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้ 2 ทุน

Read more

-12 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่องการบริหารจัดการงานวิจัย ณ โรงแรมเดอะวิเตอร์ เขาหลัก บาย กะตะธานี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1-12 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่องการบริหารจัดการงานวิจัย ณ โรงแรมเดอะวิเตอร์ เขาหลัก บาย กะตะธานี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้              

Read more

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมการบริหารจัดการงานวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2562

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมการบริหารจัดการงานวิจัย งบประมาณ กองทุนวิจัย พ.ศ.2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 10 มิถุนายน เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับหน้าที่เป็นหน่วยจัดฝึกอบรมมาแล้วทั้งหมด 8 รุ่น มีนักวิจัยรุ่นใหม่ในระบบที่ผ่านการอบรมมากที่สุดในภาคใต้ สำหรับรุ่นที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ความเข้มแข็งทางวิชาการถือเป็นความมั่นคงของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะภารกิจในการพัฒนานักวิจัย ซึ่งเป็นกลไก ที่สนับสนุนนักวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในทุกๆด้านทั้งการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ ทักษะใหม่ๆในการวิจัยเพิ่มมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์เฉพาะด้านและบูรณาการ การทำงานวิจัยร่วมกันอย่างเป็นระบบ …หลักสูตรอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหา วิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับหน้าที่เป็นหน่วยจัดฝึกอบรมมาแล้วทั้งหมด 8 รุ่น มีนักวิจัยรุ่นใหม่ในระบบที่ผ่านการอบรมมากที่สุดในภาคใต้ สำหรับรุ่นที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาระดมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกันวิเคราะห์แนวคิดและกำหนดกรอบวิจัย ภายใต้บริบทของโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนากลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจภายในพื้นที่”

ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน และขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ระดมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกันวิเคราะห์แนวคิดและกำหนดกรอบวิจัย ภายใต้บริบทของโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนากลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจภายในพื้นที่” ด้วย สกสว.ได้เล็งเห็นถึง ต้นทุนเดิมจากชุดโครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการ matching

Read more

วันนี้(29 พฤษภาคม 62) สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญคณะกรรมการฯเข้าตรวจผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของสถาบันฯ

วันนี้(29 พฤษภาคม 62) สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญคณะกรรมการฯเข้าตรวจผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของสถาบันฯ โดยมีอาจารย์ชิโนรส ละอองวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมต้อนรับกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน คือ คุณนันทนา เดชเกิด หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ พลฯ

Read more

22 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาและกองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

22 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาและกองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการ และดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานและระบบกลไก การบริหาร จัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อสังคมท้องถิ่นของทั้ง 2 สถาบัน

Read more

ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562

รับทุนการศึกษาในประเทศ จดหมายเชิญสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ประกาศสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 สาขาวิชาที่ให้การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ปีงบประมาณ 2562 หลักเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ. 2562 แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ทุนการศึกษาต่างประเทศ

Read more