ผู้บริหารและคณาจารย์ มรส. เข้าหารือเตรียมการเปิดหลักสูตรและการวิจัยด้านนวัตกรรมการให้บริการเชิงสุขภาพของผู้ประกอบการโรงแรมอ่าวไทยตอนบน เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจในยุค New Normal (เกาะสมุย-เกาะพงัน-ดอนสัก-บ้านดอน-ตาขุน-ขนอม-ชุมพร)

วันอังคารที่ 30 มีนา

Read more

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจและศึกษาบ้านโบราณสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2312) ณ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 24 มี

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีนักวิจัย มรส. ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ในประเด็น “Food Valley อุทยานแห่งอาหารบนฐานผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปของภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาข

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง และ ผศ.ดร.ทัศนีย์ สุนทร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาข

Read more

ขอเชิญนักวิจัย มรส. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยเชิงพื้นที่ : พื้นที่บึงขุนทะเล 1-2 เมษายน 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ และ ดร.นิตยา ศรีสุข ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ประจำปีงบประมาณ 2564

Read more

วช. ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรทิพย์ วิมลทรง สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในระดับสูงที่สุดประจำเดือนมกราคม 2564

Read more