สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแผนงานและโครงการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค. นี้…..

……&#8230

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา…

ผู้สนใจส่งผลงานด้วยต

Read more

ประชาสัมพันธ์ ววน.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยหรือนวัตกรรม งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (จากเดิมงบประมาณแผ่นดิน)

……&#8230

Read more