เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ขอเชิญนักวิจัยสังกัดสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ตอนบน ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านเครือข่ายฯ เพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดประกาดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดประกาดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถส่ง ผลงานได้จนถึง 30 เมษายน 2563 และสามารถดาวน์โหลดรายใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dwf.go.th

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ….

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 2. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือด้านอื่นๆ

Read more

วารสารวิจัยและพัฒนา วลัยอลงกรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา วลัยอลงกรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการใช้เป็นสื่อกลางในการ เผยแพร่ผลงานวิจัย บัดนี้วารสารฉบับนี้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่ารการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) ผู้สนใจสามารถส่งบทความและดูรายละเอียด

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความลงใน วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัย ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็น แหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้แก่สาธารณชน ทั่วไป โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารออกปีละ

Read more

ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจ และภาษา กับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจ และภาษา ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตั้งแต่เดือนมกราคม

Read more

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)National Research Management System (NRMS) ประจำปี 2563

ประเด็นเพิ่มเติมที่ต้องใส่ใจ กรณีที่งานวิจัยมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมี การลงทะเบียนไว้ในระบบ STDB กรณีที่งานวิจัยมีความจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการนั้นๆ จะต้องมีการลงทะเบียนไว้ในระบบ ESPReL NRMS ด้านมิติของ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ได้มีการพัฒนาและบังคับการ ประเมินโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ online แบบ 100 %

Read more

เปิดรับผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบ วิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ขึ้นระหว่าง วันที่ 2 –

Read more