วช. เปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” รับวิถีชีวิตใหม่ NEW NORMAL

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม

Read more

ร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิตอลของประเทศไทย ปี 2563 พร้อมลุ้นรับรางวัล…

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดทำการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนา ดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Digital Outlook) ขึ้น เพื่อศึกษาและสำรวจสถานภาพการใช้งานอินเทอร์ เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยทั่วประเทศ ทั้งบุคคลทั่วไป และบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อ ประกอบการศึกษาโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook

Read more

เมื่อวันที่ 27​-28​ ที่ผ่านมา ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ เข้าร่วมการจัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยว….

วันที่​ 27​-28​ กรกฎาคม​ 2563​ ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ เข้าร่วมประชุม​ “การจัดทำ แผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นในอำเภอลานสกา​ ​จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช” ภายใต้งบประมาณโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ

Read more

20 ก.ค. 2563 ดร.นรา พงษ์พานิช ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.เตชธรรม สังค์คร รองผู้อำนวยการฯ นำทีมนักวิจัย ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แก่ท่านศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

20 ก.ค. 2563 ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.เตชธรรม สังค์คร รองผู้อำนวยการฯ นำทีมนักวิจัย ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แก่ท่านศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมสัมมนาวิชาการ

Read more

2-6 สิงหาคม นี้ ขอเชิญเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)”

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งใน มิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ด้วย ความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Read more

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประชุมขับเคลื่อนศูนย์ AIC ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี และดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center:AIC) ได้ร่วมตอนรับ

Read more

มรส. เข้าร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

บ่ายวันนี้ (16/07/63)  มรส. นำโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง นักวิจัย นำผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัชพืช นำมาสร้าง มูลค่าเพิ่มโดยการทำชุดโต๊ะเชิงประกอบอิพอกซี

Read more

ด่วน พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

ด่วน พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้ใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีใบอนุญาตฯ ดูรายละเอียดการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ และลงทะเบียนเข้ารับการอบรมที่  https://thaiiacuc.nrct.go.th/license สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐

Read more

สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม  4  หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ  วันที่ 2-3-4 กันยายน 2563 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 7-8 กันยายน 2563 ( 2

Read more

สวพ.จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more