บรรยากาศการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือ สกว. – มรส. ระยะที่ 2

วันที่ 12 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือ สกว. – มรส. ระยะที่ 2 และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขอรับ ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์

Read more

เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ พร้อมด้วย อาจารย์อัญชุลี ณ ตะกั่วทุุ่ง และนางเสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

Read more

เปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program : Co-Research) ปีงบประมาณ 2563

โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) เป็นโครงการที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนทำวิจัย และพัฒนาร่วมกับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาในภาค อุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา และได้ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และตรงตามความต้อง การของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตร์นั้นมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ และเครื่องมือ วิจัยที่สามารถนำมาช่วยในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้กับทางภาคเอกชนได้ นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตสู่การพัฒนา เชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร

Read more

ศูนย์ประสานงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ประสานงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีด ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดโครงการพัฒนาขีดความ สามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and

Read more

ศูนย์ประสานงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) งบประมาณปี ๒๕๖๓

เรียน      กรรมการเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความพร้อมที่จะผลักดันและลงมือดําเนินการ เพิ่มผลิตภาพนวัตกรรมและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคการผลิต อันจะส่งผลอย่างสําคัญต่อการเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ ดังนั้น สวทช. จึงจัดตั้งโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขึ้นเพื่อขยายการให้ ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศในการนําเทคโนโลยีเข้าไปทําให้เกิดนวัตกรรมในการ พัฒนาเทคโนโลยี การผลิตในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคปรับปรุง ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งการฝึกอบรมการเสาะหา เทคโนโลยีจากแหล่งต่าง

Read more

วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง…

สำนักำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนำชำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจ หน้ำที่และอำนำจ ในำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงำนในและนอกกระทรวงการอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย และสถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคม ศำสตร์และมนุษยศำสตร์

Read more

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ทุน  ดังนี้ 1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 3. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 4. ทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ https://www.nrms.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอ แผนบูรณาการวิจัย ตามนโยบายการบริหารงานวิจัยของประเทศ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอ แผนบูรณาการวิจัย ตามนโยบายการบริหารงานวิจัยของประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุด ชั้น 4 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 90 คน จากคณะต่างๆ โดยมี

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้จัดโครงการวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกับผ่านการเผยแพร่ผลงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ผู้สนใจสมารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 024239402-6 อีเมล์  JSISD@dusit.ac.th

Read more