ติดตามนโยบายและการดำเนินงานของ อว. ประจำปีงบประมาณ 2564

……..ในปีงบประมาณ 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีนโยบายที่จะใช้ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยในทุกด้านร่วมกับการดำเนินกิจของ อว. เรื่องการสร้างคน สร้างความรู้ และสร้างนวัตกรรมของ อว. เพื่อเป็นปัจจัยช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศหลังเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสนองตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการประชาสัมพันธ์จากบุคลากรใน อว.บุคลากรอุดมศึกษา

Read more

ร่วมฟังบรรยายหวข้อ “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย” โดย รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ และ ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ณ ห้องประชุมผดุงชาติ

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านสนใจส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม(บพค.) “แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาดำเนินการ

Read more

กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนเข้าชมและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงานและเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

…….กระทรวงแรงงานได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านแรงงาน และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจการแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนต่างๆ จำนวนประมาณ 2,000 เรื่อง โดยได้เผยแพร่เป็นบริการสาธารณะ โดย สามารถเข้าชมและเผยแพร่ผลงานได้ที่เว็บไซต์  http://nlrc.mol.go.th/

Read more

ด่วน…เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สวก.

………สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การบริหาร จัดการเพื่อพัฒนา Food Valley” ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร เพื่อ พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์อาหารให้มีความเข้มแข็ง ผ่านการ สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ และเพื่อ เชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมและธุรกิจ ที่เป็นการผลักดันให้ผลงานวิจัยออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลง

Read more

สถาบันวิจัยฯ มรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุดอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน

………..ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัย ของบุคลากรให้สามารถทำการวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ……….ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ ……….๑.จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม อย่างละ ๕ ชุด

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    :: กำหนดการอบรม-คกส. :: จรรยาบรรณการใช้สัตว์ต่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

Read more

15 ก.ย. 63 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดประเด็นการวิจัย ..

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดประเด็นการวิจัย ===================================== 📢 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง ประชุมผดุงชาติ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

Read more

RDI Alert : วันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอฯ เชิงหลักการ (Concept proposal) วันที่ 18 กันยายน 2563 มายัง rdi@sru.ac.th

RDI Alert : วันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอฯ เชิงหลักการ (Concept proposal) วันที่ 18 กันยายน 2563 มายัง rdi@sru.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 23

Read more

RDI Alert : อีก 2 วัน ถึงกำหนดส่งข้อเสนอฯ เชิงหลักการ (Concept proposal) วันที่ 18 กันยายน 2563 มายัง rdi@sru.ac.th

RDI Alert : อีก 2 วัน ถึงกำหนดส่งข้อเสนอฯ เชิงหลักการ (Concept proposal) วันที่ 18 กันยายน 2563 มายัง rdi@sru.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read more