เปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program : Co-Research) ปีงบประมาณ 2563

โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) เป็นโครงการที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนทำวิจัย และพัฒนาร่วมกับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาในภาค อุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา และได้ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และตรงตามความต้อง การของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตร์นั้นมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ และเครื่องมือ วิจัยที่สามารถนำมาช่วยในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้กับทางภาคเอกชนได้ นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตสู่การพัฒนา เชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร

Read more

ศูนย์ประสานงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ประสานงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีด ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดโครงการพัฒนาขีดความ สามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and

Read more

ศูนย์ประสานงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) งบประมาณปี ๒๕๖๓

เรียน      กรรมการเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความพร้อมที่จะผลักดันและลงมือดําเนินการ เพิ่มผลิตภาพนวัตกรรมและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคการผลิต อันจะส่งผลอย่างสําคัญต่อการเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ ดังนั้น สวทช. จึงจัดตั้งโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขึ้นเพื่อขยายการให้ ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศในการนําเทคโนโลยีเข้าไปทําให้เกิดนวัตกรรมในการ พัฒนาเทคโนโลยี การผลิตในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคปรับปรุง ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งการฝึกอบรมการเสาะหา เทคโนโลยีจากแหล่งต่าง

Read more

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ทวารวดีศึกษา: ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ อาคาร 84 พรรษา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสมพราน จังหวัดนครปฐม ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุม ผู้นำเสนอภาคบรรยาย

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia จัดประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ   Universiti Utara Malaysia   ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา   และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract)  และ/ หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม  (Full Paper)  เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์   ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมประชุมการชี้แนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2564) วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดฯ ชั้น 4 เวลา 13.00 น.

เอกสารประกอบการประชุมการชี้แนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2564)

Read more

วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง…

สำนักำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนำชำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจ หน้ำที่และอำนำจ ในำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงำนในและนอกกระทรวงการอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย และสถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคม ศำสตร์และมนุษยศำสตร์

Read more

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ทุน  ดังนี้ 1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 3. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 4. ทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ https://www.nrms.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอ แผนบูรณาการวิจัย ตามนโยบายการบริหารงานวิจัยของประเทศ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอ แผนบูรณาการวิจัย ตามนโยบายการบริหารงานวิจัยของประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุด ชั้น 4 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 90 คน จากคณะต่างๆ โดยมี

Read more