วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง…

สำนักำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนำชำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจ หน้ำที่และอำนำจ ในำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงำนในและนอกกระทรวงการอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย และสถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคม ศำสตร์และมนุษยศำสตร์

Read more

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ทุน  ดังนี้ 1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 3. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 4. ทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ https://www.nrms.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอ แผนบูรณาการวิจัย ตามนโยบายการบริหารงานวิจัยของประเทศ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอ แผนบูรณาการวิจัย ตามนโยบายการบริหารงานวิจัยของประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุด ชั้น 4 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 90 คน จากคณะต่างๆ โดยมี

Read more

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิชาระดับชาติ ครั้งที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิชาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้าน วิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งจะนำ ไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสได้ถ่ายทอดและนำ ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยี ไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่อไป ทั้งนี้การประชุมวิชาการได้มีการพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้จัดโครงการวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกับผ่านการเผยแพร่ผลงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ผู้สนใจสมารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 024239402-6 อีเมล์  JSISD@dusit.ac.th

Read more

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วช.)

ตามที่ส ํานักงานการวิจัยแห่งชําติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส ําคัญของประเทศ ประจ ําปีงบประมาณ 256๓ (ครั้งที่1) จ ํานวน ๒๑กลุ่มเรื่อง ดังนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.กลุ่มเรื่องการบริหํารจัดการการท่องเที่ยว 2.กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3.กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ ําตาล 4.กลุ่มเรื่องวิสําหกิจชุมชนและวิสําหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ บุคลากรให้สามารถทำการวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS และจัดส่งเอกสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

Read more

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรม ราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีการขับเคลื่อนงานวิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับ ภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น

Read more