มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ทวารวดีศึกษา: ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ อาคาร 84 พรรษา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสมพราน จังหวัดนครปฐม ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุม ผู้นำเสนอภาคบรรยาย

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia จัดประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ   Universiti Utara Malaysia   ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา   และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract)  และ/ หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม  (Full Paper)  เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์   ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมประชุมการชี้แนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2564) วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดฯ ชั้น 4 เวลา 13.00 น.

เอกสารประกอบการประชุมการชี้แนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2564)

Read more

วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง…

สำนักำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนำชำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจ หน้ำที่และอำนำจ ในำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงำนในและนอกกระทรวงการอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย และสถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคม ศำสตร์และมนุษยศำสตร์

Read more

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ทุน  ดังนี้ 1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 3. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 4. ทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ https://www.nrms.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอ แผนบูรณาการวิจัย ตามนโยบายการบริหารงานวิจัยของประเทศ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอ แผนบูรณาการวิจัย ตามนโยบายการบริหารงานวิจัยของประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุด ชั้น 4 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 90 คน จากคณะต่างๆ โดยมี

Read more

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิชาระดับชาติ ครั้งที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิชาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้าน วิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งจะนำ ไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสได้ถ่ายทอดและนำ ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยี ไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่อไป ทั้งนี้การประชุมวิชาการได้มีการพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้จัดโครงการวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกับผ่านการเผยแพร่ผลงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ผู้สนใจสมารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 024239402-6 อีเมล์  JSISD@dusit.ac.th

Read more