มรภ.เพชรบูรณ์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร…

…..….. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อเป็นสื่อกลางในด้านการ สร้าง  องค์ความรู้ทางด้านวิชาการเหล่านี้อีกทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นเชิงวิชาการ และประสบการณ์ ของผู้ที่อยู่ในวงการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารได้รับการพิจารณา

Read more

สถาบันวิจัยฯ ปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานวิจัย ภายใต้โครงการ Food Valley – อุทยานแห่งอาหารบนฐานผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปของภาคใต้ วันนี้ (8 กันยายน 2563) เวลา 12.00 น. เพื่อคัดเลือกโครงการส่งไปยังหน่วยบริหารจัดการแผน ขณะนี้มีนักวิจัยส่งมาแล้วจำนวน 2 แผนงานวิจัย

Read more

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม

 ………มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม .มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่ สนใจทั่วไป ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัย

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อม ทั้งผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด และ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติ มาเปิดงาน “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่” ณ ห้องประชมุศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษก

Read more

สถาบัน​วิจัยและพัฒนา​ มรส.​ร่วมเปิดศูนย์​ส่งเสริม​เทคโนโลยี​ภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่​ 20​ สิงหาคม​ 2563​ ผศ.ดร.พงษ์​ศักดิ์​ นพรัตน์​ รองผู้อำนวยการสถาบัน​วิจัย​และพัฒ​นา​ เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม​ และร่วมฟังเสวนา​ เรื่อง​ การส่งเสริมเทคโนโลยี​ภาคอุตสาหกรรม​หลัง ​ COVID 19 ณ ห้อง Innovation Gallery ชั้น

Read more

18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ได้เชิญผู้บริหารและผู้แทนนักวิจัยประชุมเพื่อชี้แจง แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ…

………. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.เตชธรรม สังข์คร ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ และ ผศ.เบญญา จริยวิจิตร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ขอเชิญชมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์

……….. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชดํารัสให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทํางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนํามาปฏิบัติและจัดทําเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ซึ่งในพ.ศ.

Read more

ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ รองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 3 ท่าน ผศ.เบญญา จริยวิจิตร ผศ.เตชธรรม สังข์คร และ ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร…

วันนี้ (วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ) ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และรองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 3 ท่าน ผศ.เบญญา จริยวิจิตร ผศ.เตชธรรม สังข์คร และ ผศ.ดร.

Read more