ม.อุบลฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยอุบทราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 14 “Research and Innovation For All” 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน วิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาในสาขาต่างๆ โดยผู้สนใจส่งบทความสามารถส่งได้ภายในวันที่ 15

Read more

ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจ และภาษา กับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจ และภาษา ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตั้งแต่เดือนมกราคม

Read more

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4

Read more

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติในปีการศึกษา 2562 นี้ เป็นครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ เป็นเวทีนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2020

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสากรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสากรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสากรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสากรรมและ วิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021) เทคโนโลยีแห่งความสุข “Happyness Technology” วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยเทคโน-

Read more

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)National Research Management System (NRMS) ประจำปี 2563

ประเด็นเพิ่มเติมที่ต้องใส่ใจ กรณีที่งานวิจัยมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมี การลงทะเบียนไว้ในระบบ STDB กรณีที่งานวิจัยมีความจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการนั้นๆ จะต้องมีการลงทะเบียนไว้ในระบบ ESPReL NRMS ด้านมิติของ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ได้มีการพัฒนาและบังคับการ ประเมินโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ online แบบ 100 %

Read more

เปิดรับผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบ วิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ขึ้นระหว่าง วันที่ 2 –

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” (RUNIRAC 2020)

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” (RUNIRAC 2020)

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” (RUNIRAC 2020)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชดํารัสให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทํางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนํามาปฏิบัติและจัดทําเป็นยุทธศาสตร์มหา- วิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

Read more