บรรยากาศ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″ (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

                                                                                                                  

Read more

ขอเชิญร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ความสำคัญ การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” เป็นเวทีระดับชาติ ที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ องค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่าง

Read more

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ของงานด้านการวิจัยด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ของงานด้านการวิจัย ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้องานสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจร่วมมือ ร่วมใจ นวัตกรรม ก้าวไกลยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอปลงานวิชาการ งานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการวิจัยและเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพและคุณภาพงานวิจัยและผู้วิจัย ผู้สนใจสามารถส่งบทความและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีงาน ประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society” ในระหว่างวันที่ 11

Read more

กองบรรณาธิการ วารสารสัตวแพทยศาสตร์ แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบเผยแพร่วารสารเป็นระบบอิเลคทรอนิกส์

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ วารสารวิชาการระดับชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรองโดย สกอ. จัดทำขึ้น โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทย์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทางกองบรรณาธิการวารสาร ได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบวารสารการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ วารสารออนไลน์อิเลคทรอนิกส์ เลขที่ ISSN : 2672-9466 เท่านั้น ซึ่งจะใช้ระบบ online  submission

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปิดรับบริการสำรวจข้อมูล

ด้วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจการให้บริการ สำรวจข้อมูล ได้แก่ บริการสำรวจความพึงพอใจหรือความคิดเห็นสาธารณะ การติดตามและประเมินผลโครงการ และ บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย หรือวิธีการอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างที่ตกลงกัน และรับสำรวจข้อมูลทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 073299699 ต่อ

Read more

วช.เปิดรับผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย และนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ประเทศชาติ และมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติขึ้น จำนวน ๔ ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ “วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” เลขรหัสประจำวารสาร (ISSN) 2651-2076 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่ผลงาน วิจัยและวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไป กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยนโยบาย ในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศและกรอบ ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี มีหน้าที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี แนวทางการ จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่เหมาะสม

Read more