เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ขอเชิญนักวิจัยสังกัดสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ตอนบน ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านเครือข่ายฯ เพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดประกาดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดประกาดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถส่ง ผลงานได้จนถึง 30 เมษายน 2563 และสามารถดาวน์โหลดรายใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dwf.go.th

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ….

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 2. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือด้านอื่นๆ

Read more

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกว้างขวาง พร้อมด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 4 กันยายน 2563…

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย และเป็นกลไกที่สำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการส่งเสริมด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยให้กว้างขวางและเกิดประโยชน์ในวงวิชาการมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.kru.ac.th/5conference/information.php

Read more