การประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 16

การประชุมวิชาการสมาค

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง

:: เงื่อนไขและคุณสมบ

Read more

สวพ. จัดโครงการสัมมนา เรื่องทิศทางการพัฒนาหลักสูตรในยุค New Normal  และการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

….สถาบันวิจัยแ

Read more

ประชาสัมพันธ์ ววน.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยหรือนวัตกรรม งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (จากเดิมงบประมาณแผ่นดิน)

……&#8230

Read more