สถาบันวิจัยฯ มรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุดอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน

………..ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัย ของบุคลากรให้สามารถทำการวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ……….ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ ……….๑.จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม อย่างละ ๕ ชุด

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ จึงได้จัด การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14  ขึ้น

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563

………มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนภาคเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ………ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    :: กำหนดการอบรม-คกส. :: จรรยาบรรณการใช้สัตว์ต่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

Read more

15 ก.ย. 63 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดประเด็นการวิจัย ..

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดประเด็นการวิจัย ===================================== 📢 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง ประชุมผดุงชาติ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

Read more

RDI Alert : วันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอฯ เชิงหลักการ (Concept proposal) วันที่ 18 กันยายน 2563 มายัง rdi@sru.ac.th

RDI Alert : วันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอฯ เชิงหลักการ (Concept proposal) วันที่ 18 กันยายน 2563 มายัง rdi@sru.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 23

Read more

RDI Alert : อีก 2 วัน ถึงกำหนดส่งข้อเสนอฯ เชิงหลักการ (Concept proposal) วันที่ 18 กันยายน 2563 มายัง rdi@sru.ac.th

RDI Alert : อีก 2 วัน ถึงกำหนดส่งข้อเสนอฯ เชิงหลักการ (Concept proposal) วันที่ 18 กันยายน 2563 มายัง rdi@sru.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read more

RDI Alert: ส่งข้อเสนอฯ เชิงหลักการ (Concept proposal) วันที่ 18 กันยายน 2563 มายัง rdi@sru.ac.th

RDI Alert: ส่งข้อเสนอฯ เชิงหลักการ (Concept proposal) วันที่ 18 กันยายน 2563 มายัง rdi@sru.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 23 กันยายน 2563

Read more

สวพ. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 3 มรส.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เชิงพื้นที่ วันที่ 23  กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 3

Read more