แจ้งย้ายห้องอบรมเพื่อยกระดับการเผยแพร่บทความวิชาการสู่การตีพิมพ์ในฐานที่สูงขึ้น ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. จากเดิมห้องประชุมศรีวิชัย ขั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เปลี่ยนเป็นห้องประชุมผดุงชาติ ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

เพื่อการบริหารจัดการ

Read more

ขอเชิญ นักวิจัย และบุคลากร มรส. เข้าร่วมฟังบรรยาย “กฎบัตรไทย” ในวันที่ 10 มีนาคม 64 ณ ระชุมใหญ่ (Zone A4) ชั้น 4 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญนักวิจัยและบุค

Read more

ขอเชิญนักวิจัย มรส. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่” ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 64 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

สวพ. ประสานงานและขอประชุมด่วน (ออนไลน์) ร่วมกับ วนช. และคณะกรรมการกฎบัตรไทย เพื่อสร้างความร่วมมือพลิกฟื้นเศรษฐกิจโรงแรมกลุ่มอ่าวไทยตอนบน

เมื่อวันเสาร์ที่ 20

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับการเผยแพร่บทความวิชาการสู่การตีพิมพ์ในฐานที่สูงขึ้น ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มรส…

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

มรส. ผนึกพลัง 3 พันธมิตรใหญ่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อน “สุราษฎร์ธานีสู่ การเป็นเมืองอัจฉริยะ” (SURAT THANI SMART CITY)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.

Read more

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติโดยรับชมการการปาฐกถานำโดยผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดัง และการนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 สาขาวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Language, Society, and Culture International Conference (LSCIC 2021)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more