TICC ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4 th TICC International Conference ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี

……..TICC ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4 th TICC International Conference ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานีเพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ ทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ticcic2019.buu.ac.th/

Read more

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

………มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิต ศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา ต่อยอดงานวิจัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยร่วมกับ Hisuping University of Science & Techonology ไต้หวัน จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3

…….มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย ร่วมกับ Hsiuping University 0f Science & Technology ไต้หวัน กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 (3rd Advanced Multidisciplinary Views on

Read more

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

….. กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มสด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมาเป็นระยะ 10 ปี และถูกจัดให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รวมทั้งผ่านการคัด เลือกให้เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารระดับอาเซียน (ACI) และในการพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมของวารสารไปสู่ฐาน ข้อมูลระดับนานาชาติ

Read more

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2562

………….สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความ ร่วมมือกับต่างประเทศ – เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือ ด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย

Read more

สถาบันการพลศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9

……….สถาบันการพลศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสร้างสรรค์ทาง การกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลก เปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การเสวนา แบ่งปันประสบการณ์ การบูรณาการ และการสร้างองค์

Read more

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

……….มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 “The First International Conference of Kalasin University 2019 : Innovation of Sciences for

Read more

ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562

…..วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสู่องค์ความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

Read more