17 ธันวาคม 2562 สวพ.จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยกับบุคลากร

สถาบันฯ ร่วมกับูศูนย์คอม. ได้ยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัย โดยร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย ขณะนี้เสร็จสิ้นถึงขั้นตอนการทดสอบระบบ คาดว่าจะใช้ได้จริงเร็วๆ นี้

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัย เพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) ครั้งที่ 15..

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) ครั้งที่ 15 วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยสามารถยื่นคำของงบประมาณ (แผนงาน) ผ่านระบบ TIRAs ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2562 นั้น ในการนี้

Read more

23-24 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแผนบูรณาการงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

23-24 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแผนบูรณาการงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย เป็นวิทยากร บรรยายและ Work

Read more

บรรยากาศการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือ สกว. – มรส. ระยะที่ 2

วันที่ 12 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการความร่วมมือ สกว. – มรส. ระยะที่ 2 และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขอรับ ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์

Read more

เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ พร้อมด้วย อาจารย์อัญชุลี ณ ตะกั่วทุุ่ง และนางเสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

Read more

เปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program : Co-Research) ปีงบประมาณ 2563

โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) เป็นโครงการที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนทำวิจัย และพัฒนาร่วมกับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาในภาค อุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา และได้ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และตรงตามความต้อง การของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตร์นั้นมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ และเครื่องมือ วิจัยที่สามารถนำมาช่วยในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้กับทางภาคเอกชนได้ นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตสู่การพัฒนา เชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร

Read more

ศูนย์ประสานงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ประสานงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีด ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดโครงการพัฒนาขีดความ สามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and

Read more

ศูนย์ประสานงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) งบประมาณปี ๒๕๖๓

เรียน      กรรมการเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความพร้อมที่จะผลักดันและลงมือดําเนินการ เพิ่มผลิตภาพนวัตกรรมและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคการผลิต อันจะส่งผลอย่างสําคัญต่อการเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ ดังนั้น สวทช. จึงจัดตั้งโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขึ้นเพื่อขยายการให้ ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศในการนําเทคโนโลยีเข้าไปทําให้เกิดนวัตกรรมในการ พัฒนาเทคโนโลยี การผลิตในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคปรับปรุง ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งการฝึกอบรมการเสาะหา เทคโนโลยีจากแหล่งต่าง

Read more