สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง และ ผศ.ดร.ทัศนีย์ สุนทร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง และ ผศ.ดร.ทัศนีย์ สุนทร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบสนับสนุนการช่วยฟื้นคืนชีพผู้สูงอายุสำหรับ
ผู้ดูแลในชุมชน” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564