ขอเชิญนักวิจัย มรส. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยเชิงพื้นที่ : พื้นที่บึงขุนทะเล 1-2 เมษายน 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
วิจัยเชิงพื้นที่ : พื้นที่บึงขุนทะเล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้และทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิง
พื้นที่ ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และพื้นที่บึงขุนทะเล ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าอู่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและร่วมลงพื้นที่โครงการฯ โดยต้องเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ มรส. ที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
สามารถส่งรายชื่อมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ทางระบบ E-document หรือ E-mail : ird.sru@gmail.com ภายในวันที่
27 มีนาคม 2564

เอกสารดาวน์โหลด
:: แบบตอบรับ
:: กำหนดการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่