สวพ. ประสานงานและขอประชุมด่วน (ออนไลน์) ร่วมกับ วนช. และคณะกรรมการกฎบัตรไทย เพื่อสร้างความร่วมมือพลิกฟื้นเศรษฐกิจโรงแรมกลุ่มอ่าวไทยตอนบน

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. นำโดย ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (เกาะสมุย) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ประสานและขอประชุมด่วน (ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) ร่วมกับคณะกรรมการกฎบัตรไทย โดย ดร.ดรณ์ สุทธิภิบาล ดร.นพัฐกานต์ เกิดแสง คุณภูวนารถ ยกฉวี และนายฐาปนา บุณยประวิตร ได้ประชุมกับ ภายใต้เรื่อง “ความร่วมมือพลิกฟื้นเศรษฐกิจโรงแรมกลุ่มอ่าวไทยตอนบน” (หมู่เกาะทะเลใต้)

โดยสืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโควิด-19 ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมพื้นที่อ่าวไทยตอนบนได้รับผลกระทบอย่างหนัก และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. ในด้านพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย หรือ “University Engagement” ที่มุ่งสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการกับทุกภาคส่วน ดังนั้น ผลจากการหารือ มรส. จึงรับเป็นแกนกลางในการประสานหน่วยงานและกำหนดมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยพุ่งเป้าไปยังการเสริมสภาพการจ้างงานและการสร้างกิจกรรมวิถีใหม่เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวสามารถประคองกิจการและเดินหน้าต่อไปได้

ซึ่ง มรส. จะเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกฎบัตรสุขภาพ พร้อมประสานโรงแรมที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเป็น Wellness Hotel เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหารรุ่น 1 (เปิด 19 มีนาคม 2564) และ Wellness Package เพื่อได้รับการสิทธิในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจจากภาครัฐต่อไป

ขอขอบคุณ : สำนักงานกฎบัตรไทย (กฏบัตรแห่งชาติ) https://www.nationalcharter.co/about-us/