มรส. ผนึกพลัง 3 พันธมิตรใหญ่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อน “สุราษฎร์ธานีสู่ การเป็นเมืองอัจฉริยะ” (SURAT THANI SMART CITY)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2564 เวลาประมาณ 10.00-13.00 น. คุณกฤษฎา ปานบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบจ.) เข้าพบท่าน ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(มรส.) ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.เตชธรรม สังข์คร ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ และผศ.เบญญา
จริยวิจิตร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.

ทั้งนี้ ดร.นรา พงษ์พานิช กล่าวว่าเป้าหมายในการเข้าพบและหารือครั้งนี้ เพื่อสร้างการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อน
เชิงวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระหว่าง อบจ.สุราษฎร์ธานี, มรส. (สวพ.) รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, จังหวัดสุราษฏร์ธานี, เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และร่วมถึง
กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มอนุรักษและพัฒนาย่านเมืองเก่าสุราษฎร์ธานี ภายใต้นโยบาย “การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่
การเป็นเมืองอัจฉริยะ” (Surat Thani Smart City) อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป