สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับการเผยแพร่บทความวิชาการสู่การตีพิมพ์ในฐานที่สูงขึ้น ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มรส…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อยกระดับการเผยแพร่บทความวิชาการสู่การตีพิมพ์ในฐานที่สูงขึ้น
ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีทั้งเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแบบออนไลน์ (จะแจ้งลิงก์อีกครั้ง)
และมีห้องอบรมหลัก คือ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๓ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม
ศรีวิชัย สามารถนำบทความเพื่อขอรับคำแนะนำจากวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสร้างโอกาสในการตีพิมพ์ต่อไป

ผู้สนใจสามารถจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document) ภายในวันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564

เอกสารดาวน์โหลด ดังนี้
:: แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ
:: กำหนดการ