มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นขอเชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นร่วมกับ 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของ
การบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President
ชั้นที่ 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี เพื่อเป้นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
https://www.umt.ac.th/umt_conference_tam_7/