กระทรวงแรงงานขอเผยแพร่หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

กระทรวงแรงงานได้จัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของกระทรวงแรงงานให้สามารถสืบค้น อ้างอิง และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานภายนอก
สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป นำผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของกระทรวงแรงงาน
ไปใช้ประโยชน์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ | ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (mol.go.th)