Green Office : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
:: 
หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
          :: หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
          :: หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
          :: หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
          :: หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
          :: หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง (Green Procurement)