การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ประจำวันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้อ้างข้อมูลจาก “ราชภัฏโพลล์” ชี้สัญญาณเน็ต-ความเมื่อยล้าคือปัญหาใหญ่การเรียนออนไลน์

“ราชภัฏโพลล์” ระบุสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนลดความเสี่ยงโควิด-19 เน้นการเรียนการสอนออนไลน์ ชี้สัญญาณเน็ต
-ความเมื่อยล้าคือปัญหาใหญ่การเรียนออนไลน์ ระบุชัดโทรศัพท์มือถือยืนหนึ่งอุปกรณ์จำเป็นสำหรับระบบออนไลน์

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เผยการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หัวข้อ
“การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” โดยเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยม
ศึกษาถึงปริญญาตรี จำนวน 72,626 คน ระหว่างวันที่ 24 – 29 มกราคม 2564 พบว่า สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจัด
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 78.18% โดยเฉพาะในเขตควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด มีการเรียนกรสอนแบบออนไลน์
88.06%

ทั้งนี้ อุปกรณ์หลักในการเรียนการสอนออนไลน์ อันดับหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือ 71.32% รองลงมาคือ โน้ตบุ๊ก 30.31%
ส่วนปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ อันดับหนึ่งคือความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 41.15% และปัญหารองลงมาคือ
ความเมื่อยล้าสายตาจากการใช้มือถือ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับใช้เรียน 31.81%

ติดตามผลงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38  แห่ง เพิ่มเติม ได้ที่
https://register.kpru.ac.th/rajabhatPoll/?nu=20200007_report_poll