สวพ.ขอเชิญชวนนักวิจัย มรส. ส่งคำคมด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัล รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประกวดคำคมด้านงานเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อเป็นสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านงานเชิงพื้นที่ โดยเปิด
โอกาสให้นักวิจัย มรส. ที่มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ได้นำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร  ดังนี้

***** โครงการประกวดคำคมด้านงานเชิงพื้นที่
***** ใบสมัคร

และส่งคำคมมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด้วยตนเองหรือทาง rdi@sru.ac.th