มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 25 เมษายน 2564…

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 “การสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่” ในวันที่ 25 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกินประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศและต่างประเทศตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับชาติ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 “การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่”