คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงานประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัย
แม่โจ้) ครั้งที่ 2 (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19) ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องเอกภพวิทยา
อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์
ทางวิทยาศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย และรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทค
โนโลยีที่ได้จากการศึกษาและวิจัย เป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ
ในภาครัฐ และเอกชน เป็นการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นผ่านเวทีนำเสนอผล
งานวิชาการให้กับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐละเอกชนสื่อมวลชนนักศึกษา และ
บุคลากรทั่วไปที่สนใจ

จึงขอเชิญชวนให้อาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี
2564 ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน 500 บาท ทั้งนี้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการดังล่าวได้โดยไม่ถือเป็นวันลา รวมทั้งมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ เมื่อได้รับอนุติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว โดยสามารถลงทะเบียน Online ภายใน
วันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้ที่ http://sciencebase.mju.ac.th/scitech2021/ ได้ที่ หมายเลข 053-873819 ถึง 20