สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติครั้งที่ 10 2564

–> ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจ
.
เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บรรยายโดย Prof.Dr.Kittisak Jermsittiparsert จาก
School of Business Administration, Henan University of Economics and Law, รศ.ดร.เทพรัตน์ พิมลเสถียร
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์ ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล วิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุกบทความที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งดัชนีใน ISI หรือ Scopus
(ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
ค่าอบรมเพียง 5,000 บาท(บุคลากรของหน่วยงานที่มีความร่วมมือ (MoU) กับสมาคมฯ รับส่วนลด 10%)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์ โทร 0805972894 และสมัครได้ทาง bit.ly/2GCYF0U