มรภ.สงขลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รักษา และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ ได้แก่ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ศิลปะการแสดง แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล ความรู้
และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล งานช่างฝีมือดั้งเดิม การเล่นพื้นบ้าน การกีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัว และลักษณะอื่น

ผู้สนใจเข้าร่วมและส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านเว็บไซต์
http://conference.skru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2563 หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามโดยตรงที่
ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบุญ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร 08-6327-3156