ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7
ประจำปี 2564 ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” (Research and
innovation challenges for the new normal local society) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
และให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

โดยแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 2) กลุ่มครุศาสตร์ 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 4) กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว และ 5) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม โดย
รูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ LRU Conference 2021  และส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 8 มกราคม 2564