ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021


สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ครั้งที่ 9
 MCRUNC 2021 (The 9th Muban Chombueng Rajabhat University’s National Conference 2021)
และนานาชาติ ICIIM 2021 (International Conference on Innovation Intelligent systems and Management 2021)

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นักวิจัยสามารถส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ได้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 6 มกราคม 2564

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://mcrunc.org สำหรับระดับชาติ และ http://ici-im.org สำหรับระดับนานาชาติ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 032-720-536 ถึง 543 ต่อ 1079-1084