ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อ “วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้
สังคม”
 ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะเปิดรับบทความวิจัยเเละบทความวิชาการ
เกี่ยวกับ  การพัฒนาชุมชนเเละท้องถิ่น ในสาขาวิชาทางด้านการศึกษา ภาษาศาสตร์ การจัดการชุมชน ออกแบบ ทัศนศิลป์
รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรม เทคโนโลยีอาหาร เเละสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (dru.ac.th)