ประชาสัมพันธ์ ววน.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยหรือนวัตกรรม งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (จากเดิมงบประมาณแผ่นดิน)

………สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรร่วมกันจัดทำข้อเสนอการวิจัย และเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาข้อเสนอการวิจัยหรือนวัตกรรม งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
โดยขออนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อพร้อมร่างข้อเสนอการวิจัย มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ทางระบบ E-document หรือ
E-mail : ird.sru@gmail.com ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
……..ทั้งนี้ นักวิจัยจะต้องยื่นข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRIIS ผ่านเว็บไซต์ www.nriis.go.th ภายในวันที่
3 ธันวาคม 2563

เอกสารประกอบ มีดังนี้
:: ประชาสัมพันธ์
:: ปฏิทิน งปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุน ววน. (8.10.63)
:: แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม-Fundamental Fund (02-11-63)
:: แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund (02-11-63)