มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ“งาน วิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”  28 – 29 พฤศจิกายน 2563

……มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ในหัวข้องาน
วิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน
2563 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอัน จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ผู้สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
https://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/  พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์
Word/PDF มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี