ร่วมฟังบรรยายหวข้อ “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย” โดย รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ และ ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ณ ห้องประชุมผดุงชาติ

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านสนใจส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม(บพค.) “แผนงาน
Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)” (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ปีงบประมาณ 2564
ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 2 ปี งบประมาณ ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยจัดทำข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งลงทะเบียน
ยื่นข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัด “โครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย แผนงาน Frontier Research และการ
พัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and
Humanity) ประจำปีงบประมาณ 2564”  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ ชั้น 2 อาคารสถาบัน
วิจัยและพัฒนา โดยขออนุเคราะห์นักวิจัยส่งร่างข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ทางอีเมล์ : ird.sru@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่12 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาล่วงหน้า

ดาวน์โหลดเอกสาร
:: บันทึกขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
:: Form_Full-proposal_Flagship64-สังคม-COVID
:: กำหนดการ
:: ประกาศโจทย์-COVID
:: คู่มือการคำนวณงบประมาณ