กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนเข้าชมและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงานและเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

…….กระทรวงแรงงานได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านแรงงาน
และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจการแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภายนอก
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนต่างๆ จำนวนประมาณ 2,000 เรื่อง โดยได้เผยแพร่เป็นบริการสาธารณะ โดย
สามารถเข้าชมและเผยแพร่ผลงานได้ที่เว็บไซต์  http://nlrc.mol.go.th/