ด่วน…เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สวก.

………สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนา Food Valley” ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร เพื่อ
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์อาหารให้มีความเข้มแข็ง ผ่านการ
สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ และเพื่อ
เชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมและธุรกิจ ที่เป็นการผลักดันให้ผลงานวิจัยออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลง
ของพลวัตรตลาด นอกจากนี้ ต้องเป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research) และงานวิจัยที่หน่วย
งานมีศักยภาพต่อยอดได้ (Functional Based Research) โดยมีความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กันในแต่ละภาคส่วน

………เงื่อนไขและประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้ คือ
……………… 1) มีเอกสารหลักฐาน คือ หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และหนังสือรับรองการร่วมทุน
(In cash 20% (ถ้ามีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) และ In kind)
………………2) สามารถเชื่องโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(การวิจัยเชิงพื้นที่ปี 2564)
………………3) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่า มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานคุณภาพ
ในระดับสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการค้า โดยวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
………………4) สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมอาหาร มีความคุ้มทุนและมีความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์

เอกสารประกอบการขอรับทุนฯ
………:: แบบข้อเสนอโครงการสวก.โครงการย่อย
………:: แบบฟอร์มงบประมาณ โครงการย่อย
………:: หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
………:: หนังสือรับรองการสนับสนุน in cash และ in kind

จัดทำเอกสารดังนี้

  1. ข้อเสนอการวิจัย โดยขอให้แนบลายเซ็นสแกนมาด้วย
  2. หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์
  3. หนังสือรับรองการร่วมทุน

ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ทางe-mail : ird_center@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา
12.00 น. ติดต่อสอบถาม  ฝ่ายวิจัย  นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว โทร. 0813705557