สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดประเด็นการวิจัย
=====================================
📢 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง ประชุมผดุงชาติ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการกำหนด
ประเด็นการวิจัย” ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2141/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1

โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณบดี รองคณบดี หรือผู้แทนฝ่ายวิจัยของทุกคณะ เข้าร่วมการประชุม โดยมี หัวหน้าสำนักงานและบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นฝ่ายเลขานุการและจัดการประชุมครั้งนี้

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนด “ประเด็นการวิจัยเชิงพื้นที่” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2564 – 2566 ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการนำผลลัพธ์จากการประชุมการกำหนดกรอบและ
โจทย์การวิจัย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มาใช้ในการต่อยอด
เพื่อให้ได้เป็น “ประเด็นการวิจัยและแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่” สำหรับนักวิจัยในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต่อไป