สวพ. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 3 มรส.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เชิงพื้นที่ วันที่ 23  กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดประเด็นวิจัยและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ

:: กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ

:: ประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

:: แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อเสนอของบประมาณ
 กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564