มรภ.เพชรบูรณ์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร…

…..….. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง
และยาวนานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อเป็นสื่อกลางในด้านการ
สร้าง  องค์ความรู้ทางด้านวิชาการเหล่านี้อีกทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นเชิงวิชาการ และประสบการณ์
ของผู้ที่อยู่ในวงการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารได้รับการพิจารณา
ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แต่ทั้งนี้ด้วยการตั้งเป้าหมายประกอบกับความ
มุ่งมั่นของคณะผู้ดำเนินงานที่จะร่วมกันผลักดันให้วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารก้าวสู่กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ในเวลาต่อไป 
และการจัดการโดยนําเสนอในรูปแบบ
1. บทความวิชาการ
2. บทความหรือผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสมบูรณ์แล้ว
3. ผู้นําเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ

กำหนดเผยแพร่    ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1  มกราคม –  มิถุนายน
 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jpcru  หรือสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0-5671-7100ต่อ 6310 หรือเบอร์มือถือ 083-212-2666 คุณชุติมา พุฒอ่อน