ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม

 ………มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม
.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่
สนใจทั่วไป ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัย และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ

……..ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมนำการประชุม และเสนอผลงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://www.aru.ac.th/arucon/2020/ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่  035276577