สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อม
ทั้งผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด และ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติ
มาเปิดงาน “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่” ณ ห้องประชมุศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษก
อนุสรณ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ภายใต้การจัดการประชุมในครั้งนี้นำโดย ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผศ.เตชธรรม สังข์คร ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ และ ผศ.เบญญา จริยวิจิตร รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ทั้งนี้มีนายอรุณ หนูขาว
หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นผู้ดำเนินรายการ
โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองช่วง ในส่วนของภาคเช้า เป็นเวทีเสวนา “ทิศทางการขับเคลื่อนและการพัฒนางาน
วิจัยเชิงพื้นที่” โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณบดี,ผู้อำนวยการสำนัก,กอง นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนชุมชน ตัวแทนภาคประชาสังคม และตัวแทนวิศวกรสังคม ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด
ประเด็นปัญหา ต่าง ๆ ร่วมกัน
ในส่วนของกิจกรรมภาคบ่าย เป็นการบรรยาย หัวข้อเรื่อง“การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ชุดโครงการ” และ
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดย ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.ประดิษฐ์พร
พงศ์เตรียง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ เวที “การพัฒนากรอบ/ประเด็น/โจทย์การวิจัยเชิง
พื้นที่ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) 6 จุดเน้น” ประกอบด้วย
1. ด้านการเกษตรคุณภาพและอาหารแปรรูป
2. ด้านธุรกิจและโลจิสติกส์
3. ด้านการท่องเที่ยว
4. ด้านระบบสุขภาพและสังคมเป็นสุข
5. ด้านการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
6. ด้านดิจิทัลเพื่อสังคม
และกิจกรรมสุดท้ายเป็นการสรุป “สรุปกรอบ/ประเด็น/โจทย์การวิจัยเชิงพื้นที่ โดย ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการ
ดำเนินงาน วิจัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดร่วมกัน เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการความร่วมมือ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนา
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง