ร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิตอลของประเทศไทย ปี 2563 พร้อมลุ้นรับรางวัล…

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดทำการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนา
ดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Digital Outlook) ขึ้น เพื่อศึกษาและสำรวจสถานภาพการใช้งานอินเทอร์
เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยทั่วประเทศ ทั้งบุคคลทั่วไป และบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อ
ประกอบการศึกษาโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 และ ประกอบการจัดทำนโยบายเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป

ทุกการตอบแบบสำรวจของท่าน คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การถาม
คำถามต่าง ๆ อ้างอิงและสอดคล้องไปกับกรอบที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ (Organisation
for Economic Co-operation and Development : OECD) กำหนด ซึ่งผลลัพธ์จากการสำรวจในครั้งนี้ จะถูกนำไป
ใช้เพื่อนำเสนอแก่องค์การ OECD ด้วย

สดช. จึงขอเชิญท่านร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563
ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับนำไปใช้
เพื่อประโยชน์ของการศึกษาและวิจัยเท่านั้น และเป็นไปตามเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ได้ที่