เมื่อวันที่ 27​-28​ ที่ผ่านมา ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ เข้าร่วมการจัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยว….

วันที่​ 27​-28​ กรกฎาคม​ 2563​
ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ เข้าร่วมประชุม​ “การจัดทำ
แผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นในอำเภอลานสกา​
​จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช” ภายใต้งบประมาณโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดโดย​ สถาบันวิจัยและพัฒนา​ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช​ ภายใต้พันธกิจสัมพันธ์เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ​ภาคใต้ (มรภ.สุราษฎร์ธานี​ มรภ. ภูเก็ต​ มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.สงขลา และ มรภ.ยะลา) ซึ่งมีวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก​ สกสว.และ​ วช.​ มาให้ความรู้​ ด้วยกระบวนการ​ “Design ​Think​ting” ณ​ ห้องประชุม​บุษบา​ โรงแรม
เมืองลิกอร์​ อำเภอเมือง​ จังหวัดนครศรี​ธรรมราช​ พร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่ศึกษาดังกล่าว​ เพื่อเสวนา​และหาแนวทาง
ในการขับเคลื่อนงานวิจัย​ ต่อไป​
สำหรับนักวิจัยในโครงการนี้ ได้แก่ 1. นายวิเชียร มันแหล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2. นายปุณยวีร์ ศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (นักวิจัย) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (นักวิจัย) 4. ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (นักวิจัย)
5. ดร.เบญจวรรณ คงขน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (นักวิจัย) 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (นักวิจัย) 7. ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (นักวิจัย) 8. ดร.สุนันทา
คันธานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (นักวิจัย)