2-6 สิงหาคม นี้ ขอเชิญเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)”


การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
มิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ด้วย
ความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานใน
พิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึ่งการัดงานดังกล่าวนี้เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ กระจายโอกาส
การเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น
1. กิจกรรมภาคการประชุม/สัมมนา
2. กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020
3. กิจกรรม Highlight Stage
4. กิจกรรมมอบรางวัล
5. กิจกรรมประกวดผลงาน
โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ผ่านทางเว็บไซต์
https://researchexpo.nrct.go.th/ หรือ www.nrct.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น