วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประชุมขับเคลื่อนศูนย์ AIC ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563)
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี และดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center:AIC)

ได้ร่วมตอนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
เพื่อติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประชุมขับเคลื่อนศูนย์ AIC ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้นำเสนอผลงานวิจัยของ มรส. ต่อท่านอลงกรณ์ พลบุตร โดยมีผลงานวิจัยของ
ผศ.ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล เรื่อง “หลังคายางพาราผสมวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม”
ซึ่งได้รับรางวัล บรอนซ์ อวอร์ด ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo
2019) และ ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง นักวิจัย เรื่อง “การศึกษาสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดจากวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรและวัชพืช นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการทำชุดโต๊ะเชิงประกอบอิพอกซี เรซิน” ซึ่งเป็น
ผลงานที่นำไปแสดงงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)