สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม  4  หลักสูตร

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ  วันที่ 2-3-4 กันยายน 2563 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน
  5,500 บาท
 2. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
  ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 7-8 กันยายน 2563
  ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
 3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 10-11 กันยายน 2563 ( 2 วัน)
  ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
 4. การวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 16-17-18 กันยายน 2563 ( 3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

 

ทุกหลักสูตรอบรม ณ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Website : https://rpa.or.th/ได้เลยแล้วไปจ่ายเงินหน้างาน